Salgsbetingelser

GENERELLE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING

§-1. Generelt

Disse generelle betingelsene for salg og levering gjelder foran andre leveringsbetingelser og dokumenter i den utstrekning de ikke fravikes ved skriftlig avtale mellom bemyndigede representanter for partene.

§-2. Priser
Alle tilbud gitt av North Sea Cables Norge as (heretter benevnt som Leverandør) står ved lag i det tidsrom som er angitt i tilbudet. Er intet tidsrom angitt er tilbudet forpliktende for Leverandøren i fem (5) virkedager.

Leverandør har rett til å rette opp feil i tilbud gitt kunde og bestilling fra kunde basert på feil i tilbud. Dersom feil oppdages i tilbud eller bestilling skal Leverandør gjøre kunde oppmerksom på dette og gi ut et nytt tilbud med riktig informasjon.

§-3. Levering og forsendelse
Hvis ikke annet er avtalt, skal alle leveranser være Ex Works, og ansvar for varene overføres i henhold til INCOTERMS Ex Works.

§-4. Undersøkelsesplikt
Kjøper plikter å undersøke at leveransen er kontraktsmessig så snart den er mottatt, og før leveransen monteres eller på annen måte tas i bruk. Synlige feil eller mangler må reklameres innen 8 virkedager. Dersom Kjøper ikke reklamerer innen denne fristen, mister Kjøper retten til å fremsette krav på grunn av dette. Kan mangelen først oppdages etter montering og testing, skal reklamasjon skje straks mangelen er eller burde vært oppdaget.
Unnlater Kjøper å foreta slike undersøkelser, og forholdet burde vært oppdaget ved undersøkelser, bortfaller Leverandørens mangelansvar.

§-5. Leveringstid
Leveringstid for Produktet er i henhold til ordrebekreftet/kontraktfestet avtalt tidspunkt. Blir Leverandør klar over at avtalt Leveringstidspunkt ikke kan imøtekommes, skal Kjøper umiddelbart varsles og nytt leveringstidspunkt skal avtales skriftlig.

§-6. Betalingsbetingelser
Med mindre annet er avtalt, vil beløpet bli fakturert når materialet er klart for forsendelse

Betaling skal skje innen 30 dager netto, hvis ikke annet er avtalt. Uavhengig av betalingsmetode, vil betalingen ikke betraktes som fullført før hele beløpet er godskrevet leverandørens konto.

Ved forsinket betaling belastes Kjøperen med forsinkelsesrente beregnet fra forfall til betaling skjer. Dersom ikke spesielt avtalt mellom partene, vil forsinkelsesrenten være 1% per måned.

§-7. Forsikring av materiell
Materiale overlevert til Leverandøren fra kunde for behandling, mellomlagring eller ompakking, anses som Kundens eiendom, og holdes forsikret av Kunden. Dette omfatter alle aspekter av håndtering av materialet, inkludert pakking og transport. Håndtering og transportskader av ferdige produkter skal være dekket av kundens forsikring.

§-8. Garanti
Leverandøren er ikke ansvarlig for feil som følge av feilaktig bruk, feilaktig installasjon eller feilaktig reparasjon utført av Kjøper eller endringer utført uten Leverandørens godkjenning. I disse tilfellene dekker ikke Leverandørens ansvar for verken normalt bruk eller forringelse av produktet.

Utførelse av garantiansvar består normalt i at Leverandør fritt leverer ny erstatningsvare. Dersom Leverandør må utføre reparasjon eller utskifting hos Kunde vil dette bli fakturert etter medgått tid inkludert reise og opphold. Andre betingelser kan avtales ved kontraktsinngåelse.

Reparasjon eller utskifting av defekte deler i garantiperioden skal ikke medføre at garantiperioden forlenges.

Generelt er det 24 måneder garantitid på produkter dersom ikke annet er avtalt ved bestillingstidspunkt.
Garantitid løper fra Leveringstidspunkt dersom ikke annet er avtalt skriftlig.

Garanti på produkter levert av underleverandører videreføres av Leverandøren på identiske vilkår som den enkelte produsent gir for det (de) relevante produkt som har feil. Garantien dekker material- og produksjonsfeil, og er begrenset til omlevering eller reparasjon av varen etter Leverandørens valg.

§-9. Erstatningsbegrensning
Ved forsinkelse, mangler eller annet mislighold er Leverandøren ikke under noen omstendighet ansvarlig for tap, herunder, men ikke begrenset til tapt fortjeneste, tapt omsetning, tapte innsparingsmuligheter, krav fra tredjepart eller annen konsekvensskade påført Kjøperen.
Maksimal erstatning knyttet til den enkelte leveranse er begrenset til en sum tilsvarende vederlaget for den aktuelle leveransen.

§-10. Teknisk dokumentasjon og sertifikater
Leverandøren leverer produkt dokumentasjon i henhold til inngått Kontrakt for bruk til Installasjon, Drift og Vedlikehold av produktet.

Hvis ikke annet er spesifisert leveres kun sertifikater der dette er relevant.

§-11. Kundes godkjenningstest
Tester som kreves i forhold til kontrakten, skal skje på produksjonsstedet og innenfor normal arbeidstid dersom ikke annet er avtalt.

Kunden skal underrettes skriftlig om testene i god tid på forhånd. Dersom Kunde er forhindret fra å delta i testene, skal testrapport videresendes til Kunde som skal akseptere denne som godkjent.

§-12. Eierskap
Produktet forblir Leverandørens eiendom helt til produktet er betalt i sin helhet.

Kjøper er ikke berettiget til å videreselge leverte produkter, som er beheftet med salgspant, før hele kjøpesummen med omkostninger er betalt.

Opphavs- og varemerkerettigheter og øvrige immaterielle rettigheter til produktene og/ eller tjenestene som leveres av Leverandøren, herunder rettigheter til dokumentasjon, manualer og annet som leveres av Leverandør til bruk i tilknytning til produktene og/eller tjenestene, skal tilhøre Leverandøren. Kjøper skal ikke ha noen immaterielle rettigheter til produktene og/eller tjenestene som leveres av Leverandøren.

§-13. Ved kriser/ katastrofer (Force Majeure)
Begge de involverte partene i kontrakten kan med situasjoner som nevnt under, utsette kontraktens forpliktelser. Slike situasjoner er (men ikke begrenset til) lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, opprør, rasjonering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, mangel på transportmidler, mangel på arbeidskraft, alminnelig varemangel eller at leveringen skyldes forsinkelser i levering fra underleverandørene. Ovennevnte situasjoner er basert på situasjoner som ikke kan forutses ved kontraktsignering.

Den parten som hevder en krise/ katastrofe, skal umiddelbart informere den andre parten skriftlig om omfanget av krisen/ katastrofen. Dersom krisen/ katastrofen hindrer Kjøperen fra å utføre sine forpliktelser, skal Leverandøren ha kompensasjon for kostnader involvert med sikring av produktet. Partene som er del i kontrakten, kan løse den andre parten som er involvert skriftlig, dersom leveransen er forsinket mer enn 6 måneder.

§-14. Retur av varer
Leverandøren aksepterer normalt ikke retur av varer dersom dette ikke er avtalt på bestillingstidspunkt eller i kontrakt.

§-15. Tvister og gjeldende regelverk

Leveransen styres av Norske lover og regelverk.
Partene vedtar Stavanger Tingrett som verneting.